Banner - 11

Siehe weitere Seiten über: Kalkar im Krieg


Possgruß per Feldpost -
Ein Ostergruß an die Front im Jahre 1942
an alle Soldaten aus Kalkar
 

 • Ons liewe Kalkerse Saldote!

  Was Kersmess frugger op te Röck.
  dann koss man´t kaum verwachte,
  bes datt et Vasselowend wird,
  mät Zug änn decke Frachte.
   
 • De Wenter was enn Bagatäll,
  man dej garniet drop achte;
  mät Kohle satt, än´t Pock in´t Salt,
  koss man op`t Frugjohr wachte.
   
 • Mar dese Wenter in de Krigg,
  et es öm te schandale,
  mät all sin Kält, änn Iss, änn Schnej,
  dänn sall den Düwel haale.
   
 • Ok Kalker kreg hej bej de Nöös,
  wij nie in andre Johre;
  et kom ons mäj al host so för,
  as wänn wej in Russland wohre.
   
 • Mar now es Posse host in Secht,
  änn wänn denk niet mät Fück:
  „Und dennoch muss es Frühling werden!“
  säj frugger Mäster Kück.
   
 • Wej läwe glöcklek wär op Hoop,
  de Wenter lött verräcke,
  änn könne wär mät guje Well
  enn Pier van de Röster träcke.
   
 • Kapott te kriege sin wej niet
  mät noch so voll Makemänte,
  in dese Senn dütt Kalker ow
  van Harte Posskomplemänte.
   
 • De Eier sin wäll schrecklek rar.
  Wänn hät et niet begreepe,
  dat Haas änn Hunder bej sönn Kält
  de Kont häbbe tuw gekneepe.
   
 • Ok lüje dütt et niet so hart
  wij sönst mät alle Klocke,
  dij sin, wij gej allemol, Saldot,
  op een nor ingetrocke.
   
 • Mar an de Front sin sej noch niet,
  so es dat niet te düje.
  Welle hoope, wänn de Krigg es üt,
  sej ow op Hüss aan lüje.
   
 • Änn weil de Klocke nor de Rej
  mät een op Reis gegohn,
  satt ok ons Kärkeuhr glick üt,
  änn hörde op te schlohn.
   
 • Mar wor för hät ons Vaderstadt
  enn eige Rothüss-Uhr?
  Datt gänne Börger wätt wij laat,
  dat geht niet op te Dur.
   
 • Noch mehr as drij mol hondert Johr
  hät sej öhr Plecht gedohn,
  än obgetrocke van Franz Wolff
  es sej ok wär an´t schlohn
  .
  .

 

 • Mar öhre Wieser löpt noch niet,
  dat es doch eigentlek schad,
  mar weij es host in Urlaub kommt,
  hät Franz ok datt parad.
   
 • Mar heij et all ok wäll gehört,
  es et ow van Tüss geschrewe,
  datt de Luftschutz Kalker hier in´t Groot
  enn Wunschkonzert gegäwe?
   
 • Et was viellechs de Mujte wert,
  dat mott man de Luftschutz loote.
  Dor häbbe sej in de ganze Kreis
  de Möss mät afgeschoote.
   
 • Mät fifdüsend Mark, dij´t ingebrocht
  - so was dij Saak gelonge -
  kom de Luftschutz för et WHW.
  duw in de Böcht gespronge.
   
 • Mar wänn in Kalker wat gemackt,
  dann hät sich dat gewasse,
  änn dat ons sön Remedij bleft,
  welle wej nor der Krigg drop passe.
   
 • Änn noch enn Denge van Belang
  es nödeg te vermälde:
  Ganz Kalker „in froher Hoffnung“ es,
  änn dat gebört doch sälde.
   
 • Enne halwe Liter Fussel now
  kriege wej för äns pro Kopp,
  wej läcke ons de Graane all
  in Ütsecht op dänn Dropp.
   
 • Ok Fraulüj kriege van dänn Drank,
  änn „Hänn“ dänn säj ganz platt:
  „Ek drenk öm vör Reinera mät,
  sönst wörd mi´t Menz noch satt.
   
 • Dese Possbrief hät enn Beldje niet,
  änn es ok niet so moj.
  Wänn´t Papier niet knapp, än´t Dröcke rar,
  was hej bäter in de Plojj.
   
 • Mar gej gäft allemool niet völl,
  wat bütte läge Schinn.
  De Quastij es van jede Saak:
  sej mott van Harte sin.
   
 • So welle wej´t för ömmer halde,
  änn bliewe all so Läwe.
  Ganz Kalker dütt in dese Senn
  ow all de Hand drop gäwe.
   
 • Blift all gesond, kommt gau wär tröck,
  änn halt ow allemol hart,
  för Posse well de bäste Wönsch
  van Harte ow alde Heimatstadt. 
   
 •  In de Naam van alle Börgers denn Börgermester:
  Rouenhoff
 • denn Ortsgruppenleiter:
  Kühl
  nen

<