Banner - 11

Siehe weitere Seiten über:  Kalkar im Krieg


Gruß aus der Heimat

Ons liewe Kalkerse Saldote! Kalker, Posse (Ostern) 1941
 

 

   Änn wass de Wenter noch so hart

  mätt Iss, änn Schnejj änn Bujje,

  datt hät öm alles nit gebart

  et Fruggjor sett an de Rujje.

   

  Eck Kalker hätt öm op de Röck

  mätt all sinn Fisematänte,

  et rieft sich now de Ooge flöck

  ann dütt ow Poss-Komplemänte.

   

  Mätt Kärsmes sinn wej bennes Hüss

  ons alles aan goon kieke,

  wij wass et now, wänn büttenöm

  wej eene Rondgang mieke?

   

  Van de Märt gönn wej de Montpoort ütt

  norr de Monterbärg op aan.

  Now träckt de Nöös marr nit so hoch

  van stenke es necks draan;

   

  loppt ock nit egal gradvörrütt

  diräckt bes norr de Manier,

  dütt nätt, as Mutt mätt öwer ging,

  wej welle noch watt wier.

   

  De Landstroot lett so steIl geröst

  Genn Auto es te siehn

  worr soll en Auto ock van loope,

  wänn de Schinn fählt förr Benzin.

   

  De Landstroot aff, de Sandwägg in

  de Schlucht herrop geklomme,

  an wätt gej rechteg noch de Wägg,

  moj ant Mällepöttje komme.

   

  Now kriggt minn asteblief genn Streek

  ann gött minn dorr an't kloppe,

  et koss ow later noch es wäll

  dänn Euwer dorr föör foppe.

   

  Vör ons lett de aalde Bahn,

  datt sall wäll motte stemme;

  de Wägg dat es host pure Saand

  an de Kante wasse Bremme.

   

  Et ganze Hooch lett now vörr ons

  Mätt Lächte änn mätt Höchte,

  änn weil et Wäär so sälde kloor,

  sij hondert Kärktörn löchte.

   

  Now dräjt ow asteblief es ömm,

  dann sij ganz van de Söck

  in de Sonn gebaajt lett üttgespreit

  ons Kalker in de Röck

   

  Änn nätt as wij enn Selverband

  de Leij löppt rond herömm,

  in grüne Weijes ingebett

  ömsömmt van Päpplebööm.

   

  Et Roothüss wenkt, et wenkt de Kärk,

  et wenkt ow eige Hüss,

  änn Hart änn Siel dij sägge ow,

  dorr höör alleen eck tüss.

   

  Änn Vatt, of Mutt, of Frau, of BIaag,

  of enne guje Frend,

  genn Menz es van ow allemol

  dänn dor necks Liewes fend.

 

 

  Wenn denkt nitt an Will Ostermann

  änn kann öm ock verstohn :

  "Koss eck doch marr op Hüss aan träcke,

  eck woll te Fut norr Kalker gohn. "

   

  Wej könne länger röste niet,

  ritt loss ow van datt BeId

  an de Römerpött geht et vorbej,

  bes an et End van de Wält.

   

  Änn ömmer es man ganz üttereen,

  wej datt now all wär sitt;

  van Sante sij norr Ältenberg,

  änn Wesel, Anholt, Rääs, ganz witt.

   

  Grüne Weije, blenkend Water,

  Bööm änn Hecke, brunne Fälder,

  änn dorr tösse Hööf änn Kuwe,

  alles lett wij op ennen Tälder.

   

  Röst now äwes op de Bank

  änn drommt so vör ow henn,

  van Blaage änn van jongen Titt

  datt kömmt ow all in't Senn.

   
   

  Marr now dänn Eselswägg heraff

  et rückt all host norr Bier,

  änn kuhl änn dorsteg sette wej,

  bej Josep anne Manier.

   

  Et geht all sacht op owend aan

  änn Titt wörd et norr Hüss;

  Posseier schmaake kaalt nit gut,

  änn Mutt meckt sönst Gedrüss.

   

  Wej gönn now op de Märt üttereen,

  watt hätt et te bedüjje,

  de Klocke falIe allemooI in,

  öm ons norr Hüss te lüjje.

   

  De Toffel es all opgedeckt,

  eck hatt et wäll gedocht,

  mätt Eier, süwer bontgefärft,

  dij dä Posshas gebrocht.

   

  Now asteblief an' t Brätt heraan .

  Fählt sönst, es dett of datt,

  et gefft noch nätt wij jedes Johr

  mätt Posse Eier satt.

   

  Titt es et för norr Bett te gohn,

  änn wönsch ow wäll te röste.

  schloppt gut änn drommt mar allemooI

  van Posse -Kalker - Wehrsiehn’ s Fäste.

   

  För et Lest, Saldote, guje Nacht,

  bes op enne andre Kier,

  ons geht et all noch däftig gut,

  kommt gej gesond gau weer.

   

  In de Naam van alle Börgers

   

  denn Börgermester 

   

  denn Ortsgruppenleiter

 

 


 

 

<